Cliëntenraad

Welzijnsorganisatie Andes heeft een cliëntenraad die optreedt als belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van het dienstenaanbod van Andes of als vrijwilliger werken binnen Andes. Het is een onafhankelijk orgaan. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van al deze mensen. De cliëntenraad heeft uitsluitend een adviserende taak en geen uitvoerende.

Gezocht: leden voor cliëntenraad

Woont u in de gemeente Borger Odoorn en wilt u actief meedenken over de dienstverlening van Welzijnsorganisatie Andes? Meld u dan aan voor onze cliëntenraad!

Adviesrechten

De cliëntenraad krijgt van de Raad van Bestuur tijdig de gelegenheid om advies uit te brengen over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de klanten. De raad is ook bevoegd om ongevraagd te adviseren over onderwerpen.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden, die zich bij voorkeur verbonden voelen met de dienstverlening van Andes en de gemeente Borger-Odoorn. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn daarna nog voor één zittingsperiode herkiesbaar. De raad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en/of penningmeester.

Taken & verplichtingen

Er wordt jaarlijks een werkplan opgesteld, waarin de voorgenomen activiteiten van de raad staan. De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van wat zij horen of lezen tijdens het uitoefenen van hun taak. Die verplichting blijft ook van kracht na beëindiging van het lidmaatschap. De cliëntenraad fungeert als platform voor het bespreken van signalen van klanten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad vergadert circa zesmaal per jaar met de directeur.

Openbaarheid

De samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad en het jaarverslag, de vergaderdata, de vastgestelde notulen en andere stukken liggen ter inzage bij Welzijnsorganisatie Andes.

Centrale cliëntenraad

Welzijnsorganisatie Andes maakt deel uit van Tintengroep. Naast de lokale cliëntenraden bestaat er ook een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van de klanten van alle instellingen gezamenlijk, waaronder het proces van beleids­vorming van Tintengroep en haar werkorganisaties. Deze raad vergadert vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. De raad wordt gevormd door één of twee afgevaardigden uit elke lokale cliëntenraad.

U kunt contact met de Clientenraad opnemen door een mail te sturen naar clientenraad@andesborgerodoorn.nl

 

Contact

Meer informatie

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!